VI Concurs de Glosses

 

L'Ajuntament de Binissalem i la revista "Arròs amb Salseta", convoquen la sisena edició del Concurs de Glosses "Festes des Vermar" que es regirà per les bases següents:

 • Les obres que siguin presentades al concurs hauran de tenir una extensió mínima de vuit versos.

 • Les glosses hauran de tractar algún dels temes següents:
  • A. Les festes des Vermar a Binissalem
  • B. La feina de la verema, la vinya o el vi.
  • C. L'eròtica, relacionada amb alguns temes anomenats abans.


 • Els participants podran presentar un màxim de 5 obres, les quals hauran d'anar signades sota un pseudònim, adjuntant-se dintre un sobre apart les dades personals i a l'exterior del mateix el pseudònim esmentat.

 • Les obres seran presentades a l'Ajuntament de Binissalem C/ Concepció, nº 7, 07350, Binissalem, fins al dia 18 de setembre de 2002, a les 14h, per triplicat, mecanografiades en folis A4, a doble espai i per una sola cara. Així mateix, aquestes hauran d'estar escrites en llengua catalana i hauran de ser originals, inèdites i no hauran d'haver estat premiades en cap altre concurs anterior.

 • La glosa guanyadora serà publicada al programa de la Festa des Vermar, l'any 2003.

 • S'estableixen els següents premis:
  • un primer premi dotat en 300 i Diploma
  • un segon premi dotat en 180 i Diploma
  • un tercer premi dotat en 120 i Diploma
  • un premi a la millor obra local dotat en 150 i Diploma
  • (premis no acumulables)


 • L'entrega de premis tindrà lloc el 24 de setembre als Vasos de la Plaça de Esglèsia a les 22h.

 • El jurat, elegit entre l'Ajuntament de Binissalem i la revista "Arròs amb Salseta", podrà declarar deserts els premis si així ho troba necessari; la decissió del jurat serà inapel.lable.

 • La participació dels concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

 • Totes les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes pel mateix jurat.

powered by ZoyoLabs