La revista "Arròs amb Salseta" i l'Ajuntament de Binissalem convoquen la dècima edició del concurs de Gloses "Festa des Vermar", que es regirà per les següents bases:
 1. Les obres hauran de tenir una extensió mínima de vuit versos.

 2. Les obres hauran de tractar algun dels temes següents:

  • La Festa des Vermar a Binissalem.
  • La feina de la verema, la vinya o el vi.
  • L'eròtica, relacionada amb alguns dels temes esmentats.


 3. Els participants podran presentar un màxim de 5 obres, les quals hauran d'anar firmades sota pseudònim, adjuntant-se dins un sobre apart les dades personals i a l'exterior del mateix el pseudònim esmentat i el premi al qual s'opta: General, Local o Juvenil.

 4. Les obres es podran presentar, fins a les 14h del dia 14 de setembre de 2006, a l'Ajuntament de Binissalem (carrer Concepció, número 7), per triplicat, mecanografiades en folis A4, a doble espai i per una sola cara.

  Aquestes obres hauran d'estar escrites en llengua catalana i hauran de ser originals, inèdites i no hauran d'haver estat premiades en cap altre concurs anterior.

 5. La glosa guanyadora del primer premi serà publicada al programa de la Festa des Vermar de l'any 2007.

 6. S'estableixen els següents premis:

  • 1r premi General de 250€, diploma i botella de vi.
  • 2n premi General de 150€, diploma i botella de vi.
  • 1r premi General de 100€, diploma i botella de vi.
  • Premi Local de 250€, diploma i botella de vi.
  • Premi Juvenil de 250€, diploma i botella de vi.

  Aquest premi va adreçat a joves d'entre 12 i 25 anys d'edat. S'ha d'especificar a quin premi s'opta: al General, al Local o al Juvenil.
  (Els premis no seran acumulables).

 7. L'entrega de premis tendrà lloc el dimarts dia 19 de setembre, a les 21h., a la Plaça de l'Esglèsia.

 8. El jurat podrà declarar deserts els premis si així ho troba necessari.

 9. La participació en el concurs implica l'acceptació de les bases i totes les incidències no previstes en aquestes seran resoltes pel mateix jurat.powered by ZoyoLabs Consulting